Loteria
6 WSPANIAŁYCH
Sięgnij po jedną z 6 przekąsek lorenz
Wygraj jeden z 6 rodzają gadżetów

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU MIĘDZY 8:00 A 20:00 LOSUJ WSPANIAŁE NAGRODY!

Zegarek
Głośnik bezprzewodowy
Aparat
Smartfon
Słuchawki
Smartfon
1

Nagrody w Loterii przyznawane są od poniedziałku do piątku w godzinach między godziną 08.00. a 20.00 od dnia 03.08.2020 r. do dnia 11.09.2020. Organizator nie przewiduje przyznawania nagród w soboty i w niedzielę, tym samym Dowody zakupów Produktów promocyjnych dokonanych w sobotę i w niedzielę w okresie od 03.08.2020 r do 11.09.2020 r., aby brać udział w Loterii powinny być rejestrowane od poniedziałku do piątku między godziną 08.00. a 20.00.

2

Bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia, Uczestnik informowany jest komunikatem wyświetlanym na Stronie Loterii czy jego zgłoszenie jest wygrywające, czy nie. A w przypadku wygranej jaką nagrodę wygrał. Jednocześnie, na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym zwycięskiego Zgłoszenia wysyłane jest powiadomienie o wyłonieniu danego Zgłoszenia w Loterii jako zwycięskiego i tym samym przypisaniu jemu Nagrody w Loterii oraz warunkach wymaganych do potwierdzenia prawa do Nagrody.

ZAREJESTRUJ PARAGON

Jak znaleźć numer paragonu?

Zapoznałem/am się z regulaminem loterii promocyjnej „Loteria sześciu wspaniałych” i akceptuję jego treść.*

Spełniam warunki przewidziane w pkt 8 regulaminu loterii promocyjnej „Loteria sześciu wspaniałych”.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z  o.o. i Kropka Bordo sp.  z  o.o. moich danych osobowych podawanych w loterii „6 wspaniałych” dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem tej loterii.*

Zostałem/am poinformowany/a o następujących faktach i prawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych w związku z loterią promocyjną „Loteria sześciu wspaniałych” („loteria”):*

* Pola obowiązkowe

Rozwiń pola eksploatacji

 1. Moje dane osobowe w Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).
 2. Administratorem moich danych osobowych podawanych w Loterii jest Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-909) przy ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, tel.: 22 651 77 20. Inspektor ochrony danych osobowych: e-mail: inspektor@kropkabordo.pl.
 3. Moje dane osobowe podawane w Loterii będą przetwarzane:
  1. w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym w szczególności umożliwieniem udziału w Loterii, weryfikacji poprawności zgłoszenia, przeprowadzenia losowania i przyznania nagród, a jeżeli zostanę zwycięzcą nagrody - informowaniem o zwycięstwie, weryfikacją spełnienia przeze mnie wymogów regulaminu oraz wydania nagrody (podstawa przetwarzania: niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z uczestnikiem o udział w Loterii na warunkach określonych regulaminem Loterii - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z ustalaniem i dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii lub obroną przed roszczeniami (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. jeśli zostanę zwycięzcą nagrody - dla celów wystawiania zaświadczeń o wygranej oraz dla celów wykonania obowiązków sprawozdawczych (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.u. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. jeśli zostanę zwycięzcą Nagrody Głównej – dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze w związku z organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. dla celów wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Odbiorcami podawanych przeze mnie danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji Loterii oraz w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem kompetentne organy administracji państwowej.
 5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także postępowań reklamacyjnych). Ponadto, w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Niezależnie, w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji lub wypełnianie względem mnie obowiązków z nich wynikających.
 6. Mam prawo: dostępu do moich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest realizacja przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów oraz prawo żądania przeniesienia danych, jeśli podstawą przetwarzania jest niezbędność dla wykonania umowy. W celu skorzystania z powyższych praw mogę skontaktować się z administratorem na adres e-mail: administrator@kropkabordo.pl lub pisząc listownie na adres Kropka Bordo sp. z o. o. ul. św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, najlepiej z dopiskiem „dane osobowe”.
 7. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przeze mnie danych osobowych, w szczególności kompletne wypełnienie formularza zgłoszenia do Loterii, oświadczenia zwycięzcy Nagrody Dnia i Nagrody Głównej lub podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych lub reklamacji jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Loterii, przyznania i wydania mi nagrody lub odpowiednio uzyskania przeze mnie zaświadczenia o uzyskanej wygranej lub rozpatrzenia mojej reklamacji.
 9. Moje dane osobowe w Loterii nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Moje dane osobowe w Loterii nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec mnie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływało.
Sprawdź czy wygrałeś!

LAUREACI

Jeszcze nikt nie wygrał!

  Abyśmy mogli przekazać Ci wspaniałą nagrodę
  - wypełnij i odeślij Oświadczenie zwycięzcy

  OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY

  Aby wziąć udział w Loterii zapoznaj się z pełną wersją regulaminu

  REGULAMIN LOTERII